uczestnictwo

Zgłoszenie udziału w konferencji wraz z tematem oraz abstraktem (500 znaków) prosimy nadsyłać w terminie do 15 kwietnia 2013 r. na adres mailowy Warszawskich Dni Medialnych: wdm@uksw.edu.pl.

Na podstawie przesłanych propozycji ustalony zostanie szczegółowy program sesji, o czym prelegenci zostaną bezzwłocznie powiadomieni. Komunikat ten będzie również zawierał zasady przygotowania tekstu przeznaczonego do publikacji.

Wniesienie opłaty konferencyjnej do dnia 20 kwietnia 2013 r. na nr konta: BRE S.A. 21 1140 1010 0000 3670 1200 1005 tytułem: Dziecko w mediach oraz imię i nazwisko uczestnika. Dane do przelewu: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie ul. Dewajtis 5; 01-815 Warszawa.

Wysokość opłat:
380 zł – opłata pełna,
250 zł – opłata ulgowa, publikacja bez wygłoszenia referatu,
150 zł - opłata ulgowa, doktoranci UKSW i inni pracownicy,
250 zł – opłata dla osób składających artykuł do publikacji a nie biorących udziału w konferencji.

Uprzejmie informujemy, że w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w konferencji na mniej niż 14 dni przed jej rozpoczęciem opłata nie ulega zwrotowi.

Przesłanie tekstu do publikacji na adres: wdm@uksw.edu.pl do 8 maja 2013 r.

DO POBRANIA:

- Formularz zgłoszeniowy
- Wytyczne dla autorów publikacji pokonferencyjnej
- Szablon artykułu do publikacji pokonferencyjnej