Strona główna Organizatorzy Program Plan paneli Kalendarium Regulamin Formularz zgłoszeniowyRegulamin

  1. Uczestnictwo w Konferencji i publikacji pokonferencyjnej formie monografii jest odpłatne (wynosi: 350 zł, opłata ulgowa dla osób chcących tylko opublikować tekst - 250 zł). Konferencja ma zasięg ogólnopolski, przewidziane jest również uczestnictwo gości zagranicznych.
  2. Podany termin nadsyłania zgłoszeń jest terminem ostatecznym i nieprzekraczalnym. Zgłoszenia nadesłane po upływie terminu nie będą rozpatrywane przez Organizatorów. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo odrzucenia zgłoszonych tematów. Podstawą do przyjęcia zgłoszenia będzie zgodność treści zamieszczonej w abstrakcie z tematyką konferencji wyszczególnianą na stronie internetowej.
  3. Plan Konferencji umieszczony na stronie internetowej poprawiony będzie tylko w przypadku, gdy pojawią się uzasanione powody do przesunięcia poszczególnych wystąpień. Zaświadczenia o wygłoszeniu referatu oraz uczestnictwie w Konferencji wydawane będą (w recepcji) w dniach jej trwania. Odwołanie udziału w konferencji powinno zostać zgłoszone Organizatorom na tydzień przed jej rozpoczęciem.
  4. Materiały konferencyjne będą wydawane uczestnikom do rąk własnych. Uczestnicy zgłaszający zapotrzebowanie na podstęplowanie specjalnych dokumentów (np. delegacji) muszą pozostawić odpowiednie formularze w recepcji Konferencji.
  5. Recenzowana naukowo publikacja pokonferencyjna ukaże się w około pół roku po Konferencji i będzie posiadać numer ISBN.
  6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo odrzucenia tekstów nadesłanych do publikacji jeśli nie uzyskają one pozytywnej opinii recenzentów. Teksty przyjmowane będą tylko w wyznaczonym terminie. Przekroczenie terminu nadsyłania tekstów uznane będzie za rezygnację z udziału w publikacji. Uprzejmie informujemy, że w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w konferencji na mniej niż 21 dni przed jej rozpoczęciem opłata nie ulega zwrotowi.
  7. Zaświadczenia wystawiane przez organizatorów będą miały charakter ogólny - podana zostanie informacja o przyjęciu tekstu do druku w publikacji pokonferencyjnej.

Zasady formatowania tekstu:
Szablon artykułu
Zasady ogólne
Organizatorzy: